Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
Home  /  Scholing  /  Specialisatie

Agenda

Nieuws

Specialisatie


Medicatie toedienen en medisch rekenen

 

Bijscholingsagenda

 

Depressie bij ouderen
Hoe herken jij depressiviteit bij ouderen en wat doe je met het gegeven?
Weet je zelf om te gaan met deze vaak lastige of onwillige cliënt?
Durf je het onderwerp te sprake te brengen?
Lees meer

Wilsonbekwaam en BOPZ

Het recht kent een aantal beschermingsmaatregelen voor wie niet meer zelf zijn belangen kan behartigen. Een ander kan in dat geval de belangen behartigen en beslissingen nemen.
Er zijn verschillende juridische mogelijkheden voor een dergelijke vertegenwoordiging.
In deze workshop komen de volgende vormen aan bod:
- bewindschap;
- mentorschap;
- onder curatele.
Deze juridische mogelijkheden worden op een heldere, eenvoudige manier uitgelegd en uitvoerig besproken aan de hand van casuïstiek.
Lees meer

Gedragsproblemen / omgaan met agressie en conflicten
Deze training is bedoeld voor omgang met diverse doelgroepen, zoals cliënten met een psychiatrische achtergrond, niet aangeboren hersenletsel etc. waaronder ook ouderen.
Het welbevinden van kwetsbare cliënten en hun naasten kan door allerlei factoren verstoord worden. Een belangrijke factor is storend of zelfs grensoverschrijdend gedrag. Dit kan veroorzaakt worden door dementie, door psychiatrische problematiek of door het natuurlijk afweermechanisme als reactie op kwetsbaarheid en onmacht.
Als een zorgverlener tijdig signaleert en weet in te spelen op dit gedrag, kan dat veel ellende voorkomen. Tevens zal dit de veiligheid van een ieder bevorderen.
Als je interesse hebt in deze training mail even naar info@transmuraalnetwerk.nl

Motiverende gespreksvoering (met accreditatie voor verzorgenden en verpleegkundigen)
Iedereen heeft redenen om ongewenst gedrag wél te willen veranderen, maar ook om deze juist níet te willen veranderen. Motiverende gespreksvoering is een methode om mensen te stimuleren hun problemen of hun ongezonde leefwijze aan te pakken.
Lees meer en aanmelden


Workshop 'Ouderen in veilige handen'
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Hieronder valt ook het melden van ouderenmishandeling. De meldcode geldt voor alle medewerkers in zorginstellingen, onderwijs en gemeenten. De richtlijn aanpak ouderenmishandeling helpt medewerkers bij het bieden van verantwoorde zorg.
Medewerkers moeten weten welke vormen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling er zijn, wat de signalen zijn en hoe het vijfstappenplan van de meldcode werkt. Van de organisaties wordt verwacht dat zij de richtlijn invoeren en de medewerkers vertrouwd maken met de vijf stappen van de meldcode.
Lees meer en aanmelden

Wil je als niveau 4 ondersteunen bij het indiceren volgens NANDA of OMAHA?

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij? Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen?
 • Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Als verpleegkundige niveau 4 kun je de wijkverpleegkundigen ondersteunen bij het indiceren. Je kan in gesprek gaan met de cliënt en een voorlopige diagnose stellen.

Lees meer en aanmelden | NANDA

Lees meer en aanmelden | OMAHA

 

Training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | NANDA of OMAHA

Doelgroep: wijkverpleegkundigen (niveau 5)

Inhoud van de training:

 • Hervormingen in de langdurige zorg
 • Wetgeving
 • Classificatiesystemen
 • Verpleegkundig proces, methodisch werken
 • Gespreksvaardigheden
 • Anamnesekader NANDA of proces indiceren met OMAHA system
 • Zelfredzaamheid meten
 • Netwerk in kaart brengen
 • Verpleegkundige diagnose stellen (NANDA) OF aandachtsgebieden vaststellen (OMAHA)
 • Resultaten en interventies vaststellen (NANDA) OF meten stand van zaken (OMAHA)
 • Indiceren
 • Monitoren
 • Evalueren en bijstellen zorgleefplan

Als deelnemer van de NANDA training ontvang je het boek ‘NANDA International’

Lees meer en aanmelden | NANDA

Lees meer en aanmelden | OMAHA

 

 

Deel