Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Passende ondersteuning na de diagnose dementie

Project Passende ondersteuning na de diagnose dementie. Subsidie vanuit ZONMW-Memorabel. (2016-2019).

De resultaten van het project zijn beschreven in de eindrapportage. In het project is kennis uit wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk en daar vervolgens ook (deels) geïmplementeerd. Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor een nauwe samenwerking tussen de praktijk, het dementienetwerk en het Trimbos-instituut. De koppeling tussen onderzoek en praktijk is van belang, omdat de wetenschappelijke literatuur en de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek niet altijd de weg vinden naar de praktijk en hierdoor duurt het lang tot nieuwe inzichten in de praktijk gebracht worden.

De uiteindelijke doelstelling van het project was om binnen de regio Midden-Holland te komen tot een ondersteuningsmodel voor mensen met dementie en hun naasten in de eerste periode na de diagnose, dat aansluit bij hun (persoonlijke) behoeften en gericht is op hoe zij hun leven voort kunnen zetten op de door hen gewenste manier. 

Om tot het ondersteuningsmodel te komen zijn de volgende drie stappen genomen: 

1.Productenboek ontwikkelen

Hierin zijn zeven categorieën gehanteerd voor de typen gewenste ondersteuning om een overzichtelijk geheel te creëren:     

1. Psychosociale ondersteuning

2. Lotgenotencontact

3. Instrumentele/meer op kennis gerichte ondersteuning

4. Respijtzorg

5. Ondersteuning specifieke groepen

6. Passende dagbesteding

7. Gemeente/WMO

2. Ontwikkelen draaiboek gesprekken ‘Eerste hulp bij leven met dementie’ (EHLD)

Naar aanleiding van de voorgaande stap is een draaiboek voor de gesprekken ‘Eerste hulp bij leven met dementie’ (EHLD) ontwikkeld. Het doel van het EHLD-gesprek is om kortdurende praktische- en psychosociale ondersteuning te bieden aan cliëntenparen waarbij recent de diagnose dementie is gesteld. In fase 1 en 2 van dit project is gebleken dat cliëntenparen na de diagnose dementie de behoefte hebben aan (eerdere en frequentere) psychosociale ondersteuning. Daarnaast gaat het gesprek in op waar de behoeften van de persoon met dementie en diens mantelzorger liggen als het gaat om verdere ondersteuning.

3. Praktijktest

Het ondersteuningsmodel bestaande uit het productenboek en het draaiboek van de EHLD gesprekken, is getoetst in een praktijktest. Het doel van de praktijktest was om het concept ondersteuningsmodel verder aanscherpen.

Contact

 

 

 

 

Jacqueline Blom
0182-505534
jacqueline.blom@ghz.nl

 

Deel