Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel
HomeThema'sGedeelde Zorg

Agenda

Nieuws

Gedeelde Zorg

Gedeelde Zorg (2017) is een regiobreed programma van zorgaanbieders in Midden-Holland dat is gericht op innovatie en integratie van zorg en welzijn. De verbinding tussen zorg en sociaal domein en tussen 1e en 2e lijn is cruciaal. 

 

Stijgende zorgvraag; beperkte middelen

De regio kent een onevenwichtige demografie: sterke vergrijzing en ondervertegenwoordiging van jong volwassenen. Dat betekent een groeiende zorgvraag bij minder arbeidspotentieel. Om de zorg en ondersteuning op peil en ook betaalbaar te houden, zoeken zorgaanbieders vernieuwende oplossingen. Traditionele organisaties en bekostigingsmodellen komen onder druk te staan. Daarom is een gezamenlijke aanpak nodig van zorgaanbieders met gemeenten, zorgverzekeraars en inwoners van de regio gebaseerd op een gedeelde visie en missie

 

Gedeelde missie

De samenwerkende organisaties willen een duurzaam aanbod van zorg en welzijn realiseren, zo dicht mogelijk bij de leefsituatie van de inwoners en gericht op herstel en participatie (gezondheid in de breedste zin van het woord).  De persoonlijke mogelijkheden, behoeften en wensen van de inwoners zijn leidend. Doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Doel is ook een kwalitatief goed aanbod om de groeiende zorgvraag te accommoderen en maximale doelmatigheid om de kosten te beheersen.

De aanbieders van Gedeelde Zorg hebben eind 2018 met de vijf gemeenten van Midden-Holland een samenwerkingsvisie vastgesteld voor innovaties in het zorg- en sociaal domein.   


Meerjaren ontwikkelagenda

Eerste punt op de ontwikkelagenda is stroomlijning van de Acute Ouderenzorg in Midden-Holland. Tweede punt is de opbouw van een regionale onderzoek infrastructuur Big Data voor een gedegen analyse van de populatiekenmerken en monitoring van de programma-ontwikkelingen. Derde actie is de inrichting van een sluitend aanbod acute GGZ en opvang verwarde personen. 
Meer informatie in de Eénjaarsevaluatie Gedeelde Zorg.

  

Contact

 

Hansje Pontier
Programmamanagement
06-48133312
hansje.pontier@ghz.nl 

Deel