Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Nieuws

Nieuwe plannen in 2021

Datum: zondag 17 januari 2021
Thema: Nieuws, CVA

Een CVA is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en de op één na grootste doodsoorzaak in Nederland. In 2018 waren er naar schatting 500.000 mensen in Nederland die ooit een CVA hebben doorgemaakt. In 2018 werden er 50.000 patiënten in een ziekenhuis opgenomen met een CVA. Van deze patiënten overleed er 1 op de 6[1]. Bij huisartsenpraktijken waren er in 2016 in totaal 645.000 personen met NAH bekend. Dit is een prevalentie van 29,6 patiënten met NAH per 1000 ingeschreven patiënten – 64 patiënten per normpraktijk. Patiënten met CVA en TIA vormen de grootste groep (65%), gevolgd door patiënten met traumatisch hersenletsel (15%). Dat laatste is waarschijnlijk een onderschatting, de meeste hersentrauma’s (80%) zijn niet zo zwaar dat men ermee naar de huisarts gaat.

Voor de CVA-patiënten in Midden-Holland wil onze CVA-keten optimale zorg bieden. In het jaarplan voor 2021 staan de punten die dit jaar worden opgepakt. Een paar belangrijke punten zijn:

Inventarisatie mogelijkheden snellere doorstroom van CVA-patiënten uit het ziekenhuis naar GRZ

Om de ligduur in het GHZ te verkorten kunnen stabiele patiënten mogelijk al eerder naar de GRZ. Dit in het kader van kwaliteit van zorg voor de patiënt en de juiste zorg op de juiste plek.

Werkafspraken herzien poli / CVA verpleegkundig specialist 

De verpleegkundig specialist ziet TIA-patiënten en minor stroke patiënten op de poli. Dit lijkt niet in alle gevallen nodig. Om zinnige zorg te kunnen bieden en efficiënt te werk te kunnen gaan kan dit aangepast worden. Hiervoor moeten indicaties bekeken worden: voor welke doelgroep is videobellen verstandig, wie moeten er wel op de poli komen, enz.

Werkafspraken actualiseren tussen verpleegkundig specialist ZorgBrug en POH-ers 

Sinds 2013 fungeert de verpleegkundig specialist als centrale zorgverlener. De vraag is of zij de juiste persoon is en welke rol de POH en de wijkverpleegkundige heeft. Mogelijk kunnen POH-ers meer taken op zich nemen onder supervisie van de verpleegkundig specialist.

Implementatie hernieuwde zorgstandaard hersenletsel

Deze wordt momenteel herzien. De verwachting is dat deze begin 2021 af is. Er zullen dan verbeterpunten zijn voor onze keten.

Kennisverspreiding / scholing

a. In de 1e lijn over (gevolgen) CVA

Nu mensen na een CVA steeds vaker ‘gewoon’ thuis verder leven is de kennis en kunde in de 1e lijn steeds belangrijker. Late (onzichtbare) gevolgen worden door zorgverleners minder vaak herkend. Hier is meer kennis over nodig. Zij kunnen het thema dan ook vaker en beter naar voren laten komen in gesprekken met cliënten en naasten. In alle fases (ook acute fase) extra informatie, uit recent verschenen artikel, verspreiden onder specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, POH-ers en verpleegkundigen. Mogelijk door scholing waar de beslisboom voor opsporen NAH in huisartsenpraktijk wordt geïntroduceerd. Ook de website www.legdelink.nl kan worden genoemd omdat hersenletsel vaak wordt gemist als onderliggende oorzaak van aspecifieke klachten[1]. Het idee is een serie webinars te maken. De verpleegkundig specialist van ZorgBrug en professionals van Basalt-revalidatie hebben veel kennis en expertise. Zij kunnen deze mogelijk beter inzetten.

b. Basis- en verdiepingsscholing NAH

Sinds 2017 organiseert het netwerk NAH scholingen. Basisscholingen NAH zijn te volgen voor iedereen die niets/weinig van NAH weet. Ze zijn laagdrempelig te volgen, ook voor bijvoorbeeld receptionisten van zorgorganisaties. Verdiepingsscholingen worden in het najaar 2020 ontwikkeld voor degenen die de basisscholing al gevolgd hebben of specifieke scholingsvragen hebben. Er worden modules ontwikkeld, bijvoorbeeld over (omgaan met) agressie en depressie bij NAH.

Verspreiding nieuwe kennis over CVA tijdens kennisbijeenkomst

Naast een groot NAH-symposium in najaar kan er een aparte (digitale) CVA-kennisbijeenkomst worden georganiseerd waar CVA-specifieke informatie wordt gedeeld, bijv. over nieuwe behandelmethoden.

Jaarlijks symposium CVA/NAH

Om het deskundigheidsniveau op peil te houden, het netwerkdenken te stimuleren én om andere professionals te ontmoeten organiseren zowel de CVA-keten als het NAH-netwerk symposia. Landelijke sprekers vullen vaak het plenaire deel van de avond, de workshops worden begeleid door regionale professionals. Tijdens het symposium in 2018 kwamen er meer dan 170 zorg/welzijnsprofessionals.

Implementatie platform Ikoefenzelf in de keten

Het doel van ikoefenzelf.nl is het verbeteren van revalidatie en revitalisatie van CVA-patiënten door het duurzaam implementeren en opschalen van 'blended care' op basis van geselecteerde, doelmatige e-health toepassingen. Patiënten kunnen naast hun reguliere behandeling vaker, intensiever en onder eigen regie (wanneer het de patiënt zelf het beste uitkomt) revalidatieoefeningen uitvoeren. Hierdoor leren ze beter omgaan met hun beperking en herstellen ze sneller. Daarnaast zijn ze beter in staat om het aangeleerde gezonde gedrag onder eigen regie voort te zetten en gebruik te blijven maken van de middelen (interventies) die bijdragen aan langer vitaal thuis wonen.

Contact

Laura van Werven
0182-505534
laura.van.werven@ghz.nl

Deel