Waar zoekt u informatie over?
Volg & Deel
Volg & Deel

Valpreventie

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal valincidenten. Het Netwerk Valpreventie Midden-Holland heeft vallen door ouderen onder de aandacht gebracht door extramurale en intramurale ketensamenwerking te bevorderen. Daarbij staan bewustwording van de risico's en het belang van bewegen voorop.

In werkgroepen en voorlichtingsbijeenkomsten is informatie gedeeld en zijn tools ontwikkeld en aangereikt om de zorg en begeleiding voor deze doelgroep te optimaliseren.

Het Netwerk Valpreventie Midden Holland is van mening dat aandacht voor Vallen en Valpreventie bij ouderen inmiddels voldoende onder de aandacht is gebracht. We zien dat terug in zorgplannen, screeningsformulieren, beweegprogramma’s, valpreventietrainingen etc.

Natuurlijk kan het hier en daar nog altijd meer en beter, maar de verantwoordelijk daarvoor laten we graag bij u en de locale netwerken voor valpreventie.

Daarom is er voor gekozen om de werkgroep te beëindigen. Wel zal er twee jaarlijks een themabijeenkomst Vallen en Valpreventie bij ouderen georganiseerd worden om u en de doelgroep te blijven inspireren. In 2020 zal de eerste bijeenkomt plaatsvinden.

Lokale ketens voor valpreventie
In de regio Midden-Holland zijn 10 lokale ketens voor valpreventie opgericht.
Thuiszorg-verpleegkundigen en praktijkondersteuners (POH's) screenen hun cliënten met de speciaal daarvoor ontwikkelde lijst waardoor duidelijk is naar wie kan of moet worden doorverwezen. Alle partijen die op het gebied van valpreventie iets te bieden hebben, kunnen zich in de keten profileren. De ketens brengen het lokale beweegaanbod in kaart en maken afspraken hoe ouderen te stimuleren eraan deel te nemen. Deze ketens zetten hun activiteiten voort.

Contact

 

Ineke Weverling
0182 505534
ineke.weverling@ghz.nl

Deel